Available courses

Noppeid küberhügieeni alalt kogudus(t)e töötegijaile

Kursuse eesmärk on anda õpilasele algteadmised ladina keelest ning suutlikkus lugeda ja mõista lihtsamaid ladinakeelseid tekste. Lisahüvena omandab õpilane kursuse läbimise käigus ülevaate Rooma riigist ja selle elanike elukorraldusest impeeriumi õitseajal.

Põlva Gümnaasiumi valikkursus "Kuidas me teame?" koondub ümber küsimuste: mida tähendab midagi teada ning kuidas me üleüldse midagi teame? 

Vaatluse alla tulevad teadmise liigid ja allikad (keel ja meeled, ratsionaalne arutlus ja teaduslikud meetodid, tunded ja mälu, kujutlusvõime, usk ja intuitsioon), samuti teadmise tähendus eri valdkondades (näiteks erineb sõna “tean” tähendus matemaatikas, loodusteadustes, sotsiaalteadustes, ajaloo ja kunsti vallas jne).

Kursuse eesmärk on arendada õpilastes oskust arutleda teadmise allikate ja põhjenduste üle.

Jakobi Kooli lapsevanemate soovil ellukutsutud avatud kursus püüab anda osalejatele algteadmised ristiusu põhisõnumist, ajaloolisest kujunemisest, moraaliprintsiipidest, liturgilisest kombestikust, terminoloogiast ja igapäevasest toimimisest. Osalejatelt ei nõuta eelteadmisi ega küsita raha (kohvitamise jmt toetuseks on iga kord võimalik soovi korral midagi korjanduskarpi poetada).