Annetus koguduse töö heaks 5€ / 10€ / 25€ / 50€ / 100€ / muu summa
Annetus kiriku remondi heaks 5€ / 10€ / 25€ / 50€ / 100€ / muu summa
Annetus Jakobi Kooli heaks 5€ / 10€ / 25€ / 50€ / 100€ / muu summa
Annetus laste- ja noortetöö heaks 5€ / 10€ / 25€ / 50€ / 100€ / muu summa

Kust kogudus raha saab ja millele see kulub?

Kirikusaali lae remont juulis 2023

Koguduse sissetulekud moodustuvad peamiselt tema liikmete ja teiste heade inimeste annetustest!

Kõige suuremad summad kuluvad kogudusel kirikuhoone remondile.

2023. aastal restaureerisime kiriku lae ning korda sai ka üks kiriku järvepoolsetest akendest.

Tegemist ootavad esmajoones orelirõdu avariiremont, kirikusaali seitsme akna ja kahe külgukse restaureerimine ning siseseinte värvimine. Restaureerimist ootab ka altarimaal.

Ootamatu lisatööna tuli kirikaiast langetada neli puud ja parandamist vajab murdunud pärnaoksa poolt lõhutud garaažikatus. See tähendab kogudusele 2024. aastal päris märkimisväärset eelarvevälist lisakulu.

Senistest töödest kirikuhoone korrastamisel

2022. aastal sai kirik uue kivikatuse.

2020-2021 restaureeriti kiriku katusekandmik: Osaühing Edepol teostas 2020. aasta aprillist augustini Põlva kiriku pikihoone katusekonstruktsioonide ja kiriku võidukaare avariiremondi, kõrvaldamaks katusekandmiku osalise pehkimise tõttu tekkinud varinguohu. 2021. aastal jätkus katusekonstruktsioonide remont külglöövide peal.

2018.–2019. aastal viidi kirikaias läbi arheoloogilised uuringud.

2018. ja 2019. aastal rekonstrueeriti käärkambri vastuvõturuum. Too 20. sajandi keskpaiku rajatud juurdeehitus oli täielikult amortiseerunud ja varisemisohtlik, mistõttu see lammutati 2018. aastal ning veel samal aastal ehitati Muinsuskaitseametis kooskõlastatud projekti järgi valmis n-ö majakarp. 2019. aastal viidi ehitustööd lõpule OÜ Mauleman, Betoonkivi OÜ ning koguduse oma töötajate ühiste jõududega ja Muinsuskaitse maakonnainspektori järelvalve all. Teoks sai ka ka veevärgi ja kanalisatsiooni toomine kõnealusesse hoonesse. Selle tulemusel on Põlva kirikus kõigile nõuetele vastav inva-WC, mida saab kasutada ka ratastooli abil liikuv inimene.

2019. aastal teostati ka kiriku katusekonstruktsioonide põhjalikud uuringud ja muinsuskaitse eritingimused ning restaureerimistööde põhiprojekt.

2017. aastal parandati kiriku karniise ja uuendati vihmaveerenne.

2016. aastal parandati suuremad augud kiriku katusel. Täiesti uue kivikatuse sai kiriku idapoolne külg.

2015. aastal sai käärkambriosa endale uue kivikatuse. Kaunima ilme said ka käärkambriosa siseruumid.

2014. aastal toimus kirikusaali uuema osa (19. sajandi juurdeehituse osa) seinte alumise osa värvimine koos vana värvi eemaldamisega.

2013. aastal toimus käärlambri korstna restaureerimine. Samal aastal tehti kirikusaali värvisondaažid ja selle järgselt ca 20 m2 suurune proovitöö.

2012.-2013. aastal oli Põlva kirik Eesti esimeste seas, kus seniste hõõglampide asemel võeti valgusallikatena kasutusele LED pirnid. Tol ajal oli tegemist päris arvestatava ettevõtmisega.

2012. aastal restaureeriti kiriku peauks.

2008. aastal sai kirik koguduse ja Põlva linna ühise ettevõtmisena endale välisvalgustuse.

2007. valmis kiriku elektrisüsteemi uuendamise projekt.

Koguduse tegevuskuludest

Pastoraadi (Kesk 11) aknaümbruste soojustamine 2023. aasta hilissuvel

2023. aasta talvel selgus, et hädasti vajavad soojustamist Põlva vana pastoraadihoone – kus praegu tegutseb Jakobi Kool – akende ümbrused. Nimelt oli 1990ndate keskpaiku hoone renoveerimisel osa aknaid ette pandud olematu või minimaalse soojustusega, mistõttu on talvel küttekulud suured (majas on elektriküte) ja osa ruume ei lähegi hubaselt soojaks. See töö läheb maksma ligemale 18 000 eurot ja koguduse eelarves on puudu veel 8 000 eurot. Kui saad kogudust aidata selle töö eest tasumisel, tee seda!

Jakobi Kooli elektrikulu madalal hoidmise heaks paigaldati 2023. aasta suve hakul pastoraadi katusele päikesepaneelid elektri tootmiseks. Selle rajamiseks võttis kogudus kirikuvalitsuselt 27 000 eurot laenu. Kes saab anda tuge selle laenu tagastamiseks, võib teha koguduse arvele ülekande märgusõnaga “Päikesepargi rajamise toetuseks”.

Vastupidiselt levinud eksiarvamusele ei maksa koguduse vaimulikele ega teistele töötegijatele palka riik, vaid iga kogudus ise. Palgakulu ongi ka Põlva koguduses kirikuhoone remondi, elektri- ja kommunaalkulude kõrval suurim regulaarne väljaminek. Teisalt: kui poleks töötegijaid, kes kirikutööd põhitööna teevad, poleks ka suletud ja tummast kirikuhoonest suurt kasu.

Iga liikmeannetaja kohta, sõltumata tema annetuse suurusest, maksab kogudus aastas teatud kindla summa kiriku keskasutuste kuludeks – praostkonna ja üldkiriklike töövaldkondade heaks. Nende rahade eest antakse välja ajalehte „Eesti Kirik“, töötavad EELK Usuteaduse Instituut, EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus, Misjonikeskus ja paljud teised olulised asutused. NB! Keskasutustele makstakse justnimelt liikmeannetajate, st koguduse täisõiguslike liikmete, arvu järgi. Sihtannetused näiteks kiriku remondiks, Jakobi Kooli vmt toetuseks selles arvestuses ei sisaldu ning need annetatud summad lähevad täiel määral käiku just selleks, milleks annetaja neid on suunanud.

Küllap kuuleme vahel ka nurinat, et miks kogudus üht või teist asja ei tee, mõnda töövaldkonda aktiivsemalt ei arenda või kirikuhoonet paremini ei hoolda. Sageli jäävad aga paljud head mõtted justnimelt rahapuuduse taha toppama – töötegijad peavad ju samuti sööma, remondifirma ei osuta oma teenuseid tasuta jne. Ehk võiks meie kogudustes vaimulikkegi enam olla (liigagi paljud pastorid peavad jagama oma aega mitme koguduse teenimise vahel ning viimaks kannatavad kõik), kui igaüks meist, kristlastest, mõistaks ja elaks tõeks oma kutsumust osalisena Jumala riigis. 10% või isegi 1% oma sissetulekutest Jumala tööks ohverdada võib tunduda palju, ent samas – kui palju enam (elust alates) saame me Jumalalt!

Kuidas annetada?

Kogudusele on hea, kui liikmete annetused laekuvad regulaarselt. Koguduseliikmel on seda kõige mugavam korraldada, sõlmides pangas püsimaksekorralduse. Siis kantakse tema kontolt regulaarselt kord kuus koguduse arveldusarvele tema poolt määratud summa. Ka väike makse, olgu või 50 senti päevas (ca 15 eurot kuus), kui see laekub regulaarselt, aitab kogudusel oma tööd planeerida.

Liikmeannetust on võimalik teha ka pangaülekandega või sularahas koguduse kantseleis.

Eesti maksukorraldus võimaldab kogudustele tehtud annetused arvestada maha tulumaksuga maksustatavast tulust.

Annetusi (sh liikmeannetust) saab teha a/a EE877700771001473774 (LHV; makse saaja EELK Põlva Püha Neitsi Maarja kogudus).

Annetuselt on võimalik saada tulumaksusoodustust

Selleks on vaja, et kogudusel oleks teada ka annetaja isikukood. Kui kahtled, kas sinu isikukood kogudusele teada on, võta kantseleiga ühendust aadressil polva@eelk.ee.


Koguduse ruumides tegutseb ka kristlik erakool, Põlva Jakobi Kool. Selles koolis õppimise eest maksavad õpilaste vanemad ka õppemaksu, ent mitte kõigil pole seda alati hõlbus teha.

Et toetada rahalistes raskustes vanemaid oma laste eest õppemaksu tegemisel on koguduse juhatus avanud eraldi arveldusarve, kuhu headel inimestel selleks otstarbeks on võimalik tulumaksuvabu annetusi teha.

Arve rekvisiidid:
Makse saaja: EELK Põlva Püha Neitsi Maarja kogudus
Arve number: EE077700771005660279
Selgitus: Annetus Jakobi Kooli õpilaste heaks


Täname

Suur tänu kõigile, kes mitmesugusel moel koguduse tööd toetavad! Institutsionaalsetest partneritest täname mh Põlva Vallavalitsust mittetulundusliku tegevuse toetuse eraldamise eest ning Kandra Labs Inc., kes on kogudusele annetanud suhtlustarkvara Zulip täisversiooni kasutamise õiguse.