Jeesus õnnistas ja tervendas haigeid. Tema juurde võivad tulla nõrgad, väsinud, kannatada saanud, haiged – kõik abivajajad. Jeesuse eeskuju järgisid ka Tema jüngrid ja kogu kristlik Kirik. Seda koguduse osadust ja hoolitsust oma haigete, vanade, üksikute ja puuetega liikmete, eriti surijate eest, väljendab nende külastamine, hingehoidlik vestlus, armulaua jagamine, võidmine, palvetamine ning nende Jumala sõnaga toetamine kodus, haiglas ja mujal hoolekandeasutustes.

On loomulik, et haige otsib kontakti vaimulikuga koos palvetamiseks, armulaua vastuvõtmiseks ning lohutuse ja julgustuse otsimiseks. Eakad inimesed, kes ei pääse kirikusse, võiksid vähemalt kord aastas kutsuda oma koguduse vaimuliku koju armulauda jagama.

Haigete võidmine kui eestpalve ja õnnistamise talitus on vana kristlik traditsioon, mille aluseks on Jaakobuse kirjas toodud korraldus (Jk 5:13-17). Vanas ja Uues Testamendis on õli tuntud kui ravim (Js 1:6; Mk 6:12-13; Lk 10:34). Haige võidmine toimub Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Talitus on haige jaoks eriliselt seotud Kristusega (sõna-sõnalt tähendab Kristus kreeka keeles: Jumala poolt ‚võitu’, ‚salvitu’), kes on ise kannatanud ja lubanud haigeid päästa. Käte pealepanemine ja õli sümboliseerivad Issanda ligiolekut: Püha Vaimu kaudu annab Issand tervendavat väge. Sellepärast on kristlasel iga tõsisema haiguse korral õigus paluda seda talitust, et kogeda Issanda toetavat ja julgustavat ligiolekut.

Võidmine on elavate jaoks, see ei tähenda haige enneaegset loovutamist surmale.

Surija saatmisel saame toetuda ristimisele, milles inimene on ristiga igavesti märgistatud Jeesuse surma ja ülestõusmise osadusse. Ristimist meenutades tehakse surija laubale käega ristimärk ja loetakse apostlikku usutunnistust (ristimistunnistust).

Vaimuliku kutsumine surivoodile kuulub kristliku surmaks valmistumise juurde. Surijale jagatakse armulauda, kui ta on kontaktivõimeline. Armulaud on kui teemoon (viaticum) reisiteele läbi surmavalla. Kui surija seda soovib, on enne armulauda võimalik pihtida.

Kui olukord seda vähegi lubab, võib surija (ka kontaktivõimetu) juures pidada haigete võidmise talituse, mille juurde kuuluvad ka eestpalved surija ja tema lähedaste eest.

Lisalugemist:

Sakramendid – Jumala ligiolu nähtavad märgid (Pärnu Eliisabeti koguduse kodulehel)