Elu koguduse liikmena

Kristlaseks olemine tähendab märksa enamat kui vaid teatud kultuurilist kuuluvust. See tähendab olla liikmeks Kristuse Müstilises Ihus ja Jumala perekonnas (Jumal on saanud su Isaks, Jeesus su vennaks, Jeesuse ema Maarja sinu emaks, kõigi aegade kristlased õdedeks-vendadeks).

Nagu puu küljest rebitud oks, jäädes ilma elumahladest, kuivab, nii on ka kristlase usueluks vältimatult vajalik jätkuv osalemine koguduse elus – see on vähemalt sama tähtis (igavikuliselt aga veelgi olulisem), kui hoolitsemine oma keha vajaduste (tervisliku toidu, piisava liikumise jmt) eest.

Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha.
(Jeesus)

Jumal on andnud Kirikule armuvahendid, mille kaudu Ta omi toidab ja õnnistab, õpetab ja kasvatab läbi kogu inimese ajaliku elu, mis tervikuna on ettevalmistus igaviku jaoks. See, milline on inimese saatus igavikus, sõltub tema valikutest selles elus. Kas jääda Jumalaga või  Jumalata? Igavene kirkus või kaotatud paradiis? Need valikud seisavad meie ees igal hetkel ning avalduvad paljudes praktilistes asjades – millele kulub meie aeg, millele mõtted, millele sõnad ja teod…

Siis ütles Jeesus kõikidele: “Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist päevast päeva enese peale ja järgnegu mulle, sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, see päästab selle.
Sest mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma, aga kaotaks iseenese või teeks enesele kahju?
Jah, kes iganes häbeneb mind ja minu sõnu,  seda häbeneb ka Inimese Poeg, kui ta tuleb oma kirkuses ning Isa ja pühade inglite kirkuses.
(Lk 9: 23-26)

Kristlaseks saadakse ristimisel, kristlaseks jäädakse elades Jumalat usaldades koguduse osaduses. Täisea lävele jõudnud või selle läve juba ületanu kinnitatakse Püha Vaimu andidega leeriõnnistamisel. Palve (vähemalt hommiku- ja õhtupalved, samuti söögipalve) ja harjumus jumalateenistustel osaleda peaksid elementaarsena kuuluma iga kristlase ellu.

Koguduseliikme õigused ja kohustused

•    Õigus osaleda armulaual (ristitud laps võib armulauda vastu võtta vanema või hooldaja eestkostel kokkuleppel vaimulikuga).
•    Õigus käia pihil.
•    Õigus saada osa kiriklikest talitustest (laulatus, haige võidmine, kodu õnnistamine, matus jne).
•    Õigus ja kohustus lasta oma lapsed ristida.
•    Õigus olla ristivanemaks.
•    Õigus paluda koguduse eestpalvet (kas jumalateenistusel või eraviisiliselt).
•    Õigus kutsuda vaimulik külla, kui tunned selleks vajadust ega saa ise kirikusse tulla.
•    Õigus paluda koguduselt materiaalset abi.
•    Õigus valida ja kandideerida koguduse ja üldkiriku juhtorganitesse ning osaleda nii oma koguduse kui kogu kiriku elu ja arengu kujundamisel.
•    Õigus saada kiriklikult maetud ning tõotus koos võidutseva kirikuga osa saada igavesest elust.
•    Kohustus elada püha elu Jeesuse Kristuse jüngrina ja Jumala lapsena.
•    Kohustus võtta osa pühast missast pühapäeviti ning teistel suurematel kirikupühadel.
•    Kohustus palvetada koguduse, tema liikmete ja vaimulike ning kõigi teiste inimeste eest.
•    Kohustus toetada vaimulikult ning vajadusel ka materiaalselt oma ligimesi;
•    Kohustus anda jumalariigi töö heaks kümnist (10% oma sissetulekutest) või muu summa, mille tunned olevat sobiv.

Lisalugemist: