Pihisakramendist

Mis on piht?

Piht on kiriklik talitus, milles kristlane tunnistab vaimuliku ees oma patud üles ja saab need andeks pihiisa lahtimõistvate sõnade läbi.

Millel põhineb meelevald patte andeks anda?

Pattude andeksandmise meelevald põhineb Jeesuse sõnadel, mis Ta ütles apostlitele: “Võtke vastu Püha Vaim! Kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud; kellele te iganes patud kinnitate, neile on need kinnitatud.” (Jh 20:22-23)

Kellel on meelevald patte andeks anda?

See meelevald on ainult ordineeritud vaimulikel (piiskoppidel ja preestritel).

Mida peab tegema, et hästi pihtida?

Selleks, et hästi pihtida, peab tegema

  • süümejuurdluse;
  • äratama kahetsuse;
  • tegema hea otsuse;
  • tunnistama oma patud;
  • teostama vajaliku meeleparanduse.

Mis on süümejuurdlus?

Süümejuurdlus on siiras järelemõtlemine selle üle, milliseid patte sooritati. Patt pole mitte ainult kurja tegemine, vaid ka võimaliku hea tegematajätmine. Süümejuurdluse sooritamisel on suureks abiks pihipeegel, s.o. küsimuste kogu, mille alusel saab kontrollida oma mõtete, sõnade ja tegude vastavust Jumala tahtele.

Millistele pattudele peab süümejuurdlusel erilist tähelepanu pöörama?

Erilist tähelepanu peab pöörama rasketele pattudele, s.t. pattudele, mis sooritati teadlikult ja tahtlikult ning millega eksiti olulises asjas Jumala käsu vastu.

Milline peab olema kahetsus oma pattude pärast?

Kahetsus peab olema üleloomulik, s.t. me peame oma patte kahetsema sellepärast, et me nende läbi haavasime Jumalat. Kui me kahetseme patte ainult sellepärast, et meil on häbi või et need on tekitanud ajalikku kahju, siis on tegemist loomuliku kahetsusega, mis on Jumala ees väärtusetu. Ilma üleloomuliku kahetsuseta patte andeks ei saa.

Millal omame head otsust?

Me omame head otsust, kui meil on tõsine tahe

  • mitte enam patustada;
  • vältida patustamise võimalusi;
  • kasutada paranemiseks hädavajalikke vahendeid;
  • hüvitada tekitatud kahju.

Mida me peame tegema pihil?

Me peame tunnistama otsekoheselt vaimulikule oma patud, mis me oleme teinud mõtte, sõna ja teoga.

Mis on pihisaladus?

See on pihiisa kohustus vaikida sellest, mida ta pihil kuulis. Pihiisa ei tohi pihisaladust avaldada mitte kellelegi mitte ühelgi tingimusel.

Mis tähendab “teostada vajalik meeleparandus”?

See tähendab, et pihiline peab lugema teatud palved või tegema mõne muu meeleparandusteo, mille pihiisa on määranud selleks, et pihiline võiks seeläbi kanda ära ajaliku patukaristuse ja mitte enam patustada.

Kas piht on vajalik kõigile kristlastele?

Kuna pole kedagi, kes poleks patustanud, siis vajavad kõik ka pattude andekssaamist. See toimub aga pihil ja järelikult on piht vajalik kõigile kristlastele.

Kas pihti peetakse ka luterlikus kirikus sakramendiks?

Jah. Augsburgi usutunnistuse apoloogia XIII artiklis öeldakse: “Niisiis on tõelisteks sakramentideks ristimine, armulaud ja pattudest lahtimõistmine, mis on meeleparanduse sakrament. Nende riituste kohta on olemas Jumala käsk ja armu tõotus, mis on iseloomulikud Uuele Testamendile. Kui meid ristitakse, kui me sööme Kristuse ihu, kui meid vabastatakse patust, peab meie süda olema kindel, et Jumal annab meile Kristuse pärast tõepoolest andeks.

Kuidas pihtida?

Kõigepealt peab pihiline vaimulikule selgesõnaliselt ütlema, et ta soovib pihtida. Pärast pihiisa märguannet, et ta võib hakata patte tunnistama, tuleb vabas sõnastuses ütelda: “Minu viimane piht oli … Alandlikult ja kahetsedes tunnistan oma patte.” Seepeale järgneb üksikasjalik ülestunnistus pattudest, milles inimene leiab end süüdi olevat.

Lisalugemist:

Pihipeegel (Pärnu Eliisabeti koguduse koduleheküljel)
Tundmatu autor: Teekond allikale: 4. mõtisklus: B. sakramendid. Piht.
Sakramendid – Jumala ligiolu nähtavad märgid (Pärnu Eliisabeti koguduse kodulehel)
10 käsu lühiseletus (Pärnu Eliisabeti koguduse kodulehel)