Kristlikust elust

Milles seisneb kristliku usu tuum? Mille järgi ära tuntakse, et tegu on justnimelt kristliku usuga?

Meie usume ühteainsasse Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa, kõige nähtava ja nähtamatu Loojasse.

Ja ühteainsasse Issandasse Jeesusesse Kristusesse, Jumala ainusündinud Pojasse, kes Isast on sündinud enne kõiki aegu, Jumal Jumalast, valgus valgusest, tõeline Jumal tõelisest Jumalast, sündinud, mitte loodud, olemuselt ühtne Isaga, kelle läbi kõik on loodud; kes on meie, inimeste pärast ning meie õndsuseks alla tulnud taevast ning lihaks saanud Püha Vaimu läbi neitsist Maarjast ja inimeseks saanud, Pontius Pilaatuse ajal ka meie eest risti löödud, kannatanud ja maha maetud ning kolmandal päeval üles tõusnud pühade kirjade järgi ja üles läinud taeva, istub Isa paremal käel ja tuleb taas kirkuses kohut mõistma elavate ja surnute üle; Tema riigile ei tule otsa.

Meie usume Pühasse Vaimusse, Issandasse ja Elavakstegijasse, kes lähtub Isast ja Pojast, keda Isa ja Pojaga üheskoos kummardatakse ja austatakse; kes on rääkinud prohvetite kaudu. Meie usume ühtainust püha, kristlikku ja apostlikku Kirikut. Meie tunnistame ühtainust ristimist pattude andeksandmiseks ja ootame surnute ülestõusmist ning tulevase ajastu elu.

“Julgen arvata, et inimesed ei otsi kirikust, ega oota kirikult enam hariduslikku valgustust ega kultuurilist elamust, vaid väga sügavate väärtuste nähtavaks elamist. Arvan, et suure osa ühiskonna üksikisikutest ootab kirikult Kirikuks olemist. Kiriku, milles ei maksa inimlikud arvamused ja väärtushinnangud, vaid milles selge lihtsusega valitseb Kristuse kesksus.” (õp Arvet Ollino)

Lisalugemist: